Charles Explorer logo
🇨🇿

Diplomový seminář II - literatura a reálie

Předmět na Filozofická fakulta |
ACC500112

Sylabus

Tematické okruhy:

1.      Prezentace vybraného tématu a problematiky: kritéria výběru, možné problémy, praktické či teoretické zaměření tématu, jeho dosavadní zpracování, časová náročnost.

2.      Prezentace struktury diplomové práce, formulování úvodu práce.

3.      Primární a sekundární prameny a materiály: dostupnost a relevantnost pramenů, knihovny, databáze, archivy, odborné monografie, studie a články, rešerše.

4.      Prezentace základních tezí, rozvržení teoretické a praktické části, shrnutí možných problémů.

5.      Práce s primárními a sekundárními prameny, s archivními materiály, osobními dokumenty (deník, korespondence apod.), citační úzus a normy, způsoby odkazování k odborné literatuře.

6.      Posouzení relevantnosti teoretických základů diplomové práce pro její praktickou (analytickou, interpretační) část.

7.      Hlubší a systematické rozšíření práce, představení větších textových celků, druhé shrnutí možných problémů, zvážení dosavadních tezí, argumentů a cílů, a jejich možného naplnění.

8.      Úprava finální podoby diplomové práce: vhodnost celkové strukturace práce, logické rozvržení jednotlivých kapitol a podkapitol, věcná a obsahová návaznost, propojení teoretické části s praktickou (analytickou), relevantnost a využitelnost odborné literatury, naplnění zadaného cíle (tématu) a shrnutí výsledků do závěrečné kapitoly práce.

9.      Korektura vyhotovených částí práce: jazyková a stylistická korektura, kontrola citací a citované literatury, kontrola seznamu použité literatury (příp. rejstříku, příloh apod.).

Anotace

Diplomový seminář navazuje na základy tvorby diplomové práce a jeho cílem je průběžná prezentace vznikajících diplomových prací studentů. Studenti diskutují o teoretických i praktických problémech, s nimiž se v průběhu psaní své diplomové práce setkávají. Na rovině teoretické jde především o otázku výběru vhodného tématu, o zvážení jeho náročnosti (časové, obsahové aj.) a šíře. Seminář pomáhá studentům jasněji definovat nejen samotné téma diplomové práce, ale především cíle, které by ve své práci chtěli naplnit. V rovině praktické pak studenti uvažují o adekvátním výběru primárních a sekundárních pramenů, knihoven, databází a archivů, diskutují o práci s prameny, způsobech citací a odkazování. Dále zvažují výpovědní hodnotu argumentů a celkovou strukturu své práce s ohledem na stanovený cíl. Seminář je proto koncipován jako praktický průvodce s teoretickým základem, který provede studenty k finální podobě diplomové práce a její obhajobě „nanečisto“.

Seminář se zaměřuje na studenty, jejichž témata DP se vztahují k oblasti reálií, literárněvědné a historické.