Charles Explorer logo
🇬🇧

WriLab I

Class at Faculty of Arts |
ACC500117

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Kurz studenty vede ke psaní koherentních, formálně a strukturně dobře vyvážených textů. Velký důraz se klade na kohezi textu a procvičování vhodných jazykových prostředků vedoucích k jejímu vyjádření a logickému proudění myšlenek.

V kurzu se zvlášť věnujeme, teoreticky i prakticky, jednotlivým částem textu – úvodu, stati a závěru, dále psaní odstavců, titulků a mezititulků, explikativního či argumentačního shrnutí apod.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Tento on-line seminář v prostředí MOODLE je zaměřen na teoretické a praktické zvládnutí různých strategií a forem psaní v rámci jednotlivých žánrů: různé typy zpráv, formálních dopisů, esejů (argumentačních, výkladových aj.), článků apod.

Na první hodině se studenti sejdou s vyučujícím a domluví se na tématech, která během semestru budou zpracovávat. V průběhu semestru si dle potřeby mohou domluvit další schůzky, většina komunikace však probíhá on-line.

Link zde: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjNkOWI1NmYtNjIxNS00N2QwLWFhYWItMTczODZiZjllYmY4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2271cbe59b-f59f-49d8-bed9-6de6b6468917%22%2c%22Oid%22%3a%22bed139d9-2966-47d5-9771-424825d74984%22%7d