Charles Explorer logo
🇬🇧

Narration in Czech Literature

Class at Faculty of Arts |
ACC500136

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

1. týden: První blok bude zaměřen na zkušenost studentů s vyprávěním a naratologií. Podíváme sen a různé funkce vyprávění v literatuře.

2. týden: Budeme diskutovat o funkci vyprávění v „Babičce“ Boženy Němcové. Na základě příkladu v textu definujeme tradiční/mytickou roli vyprávění ve fikci.

3. týden: Ukážeme si narativní strategie, které dělají „Babičku“ idylou. Teoretickou oporou v tom bude pojem hlediska a fokalizace. Zdrojem idyly v „Babičce“ je totiž dětská perspektiva.

4. týden: Druhým primárním textem bude povídka z Nerudových „Povídek malostranských“. Budeme diskutovat o proměně těch prvků struktury vyprávění, které v „Babičce“ udávaly rituální a jednotící charakter.

5. týden: Na základě Bachtinova popisu idylického chronotopu popíšeme prostor Nerudových „Povídek malostranských“. Na základě práce s hlediskem a idylickými prvky se dostaneme ke zdroji nerudovské ironie.

6. týden: Na základě Chatmanovy typologie dialogů se podíváme na rozdíl mezi dialogem a vyprávěním. Na Kafkově povídce „Popis jednoho zápasu“ bude ukázáno, jak může být vyprávění použito jako způsob, jak se vyhnout dialogu.

7. týden: Kafkovu povídku použijeme jako vstup do tématu tělesnosti a kategorie těla v literatuře.

8. týden: Pakliže u Kafky se postavy ve vyprávění míjely a vyprávění je chránilo před dialogem, u Haška je vyprávění něčím, za co se skrývá identita: na hodině zkusíme popsat charakter Švejka.

9. týden: Haškův vypravěč hovoří ke čtenáři jako autor knihy. V lekci budeme hovořit o vztahu vypravěče a autora. Budeme používat termín implicitní autor.

10. týden: Popíšeme role vyprávění v Hrabalově „Tanečních hodinách pro starší a pokročilé“. Budeme se zabývat vyprávěním a pamětí. Hrabalův hrdina o sobě tvrdí, že je dobrý vypravěč. Podíváme se na to, co to znamená.

11. týden: Hrabalovu novelu použijeme jako výchozí text pro užitečnost termínu nespolehlivý vypravěč. Podíváme se na to, co termín znamená, proč je sporný a jak může být použit při interpretaci.

12. týden: Při pokračování o nespolehlivém vypravěči postavíme vedle Hrabalova Pepina Dannyho Smiřického. Diskuze o tom, v čem je Danny spolehlivý/nespolehlivý vypravěč bude zároveň shrnutím teoretické části kurzu.

13. týden: Závěrečnou hodinu využijeme k tomu, abychom popsali, jakou proměnou prošlo vyprávění v české literatuře mezi padesátými léty devatenáctého a šedesátými léty dvacátého století.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Kurz má dva cíle. Hlavním cílem je ukázat studentům měnící se funkci vyprávění v české literatuře 19. a 20. století. Druhým cílem je poskytnout studentům praktický úvod do naratologie, tedy oblasti literární teorie zabývající se vyprávěním. Každé dva týdny se budeme věnovat jednomu kanonickému textu z české literatury. V první hodině se zaměříme na roli vyprávění v daném díle, druhou hodinu aplikujeme na primární text některé ze základních naratologických konceptů a ukážeme si jejich užitečnost při interpretaci.

V Letním semestru 2020/21 se tento kurz koná online.