Charles Explorer logo
🇨🇿

5 Lexikální cvičení I.

Předmět na Filozofická fakulta |
ACCE00017

Sylabus

1. týden: Slovesné prefixy I

2. týden: Slovesné prafixy II

3. týden: Odborná lingvistická terminologie

4. týden: Lidské vlastnosti; školství

5. týden: Frazeologie I (číselné výrazy, označení zvířat)

6. týden: Frazeologie II (části lidského těla, přirovnání aj.)

7. týden: Přechylování, jména obyvatelská, zdrobněliny

8. týden: Synonymie, opozita

9. týden: Sekundární prepozice

10. týden: Kolokviální slovní zásoba

11. týden: Přejatá slovní zásoba, české ekvivalenty

12. týden: Tematicky zaměřená slovní zásoba (lidský život, profesní kariéra aj.)

13. týden: Závěrečný test

Anotace

Náplní semináře je upevňování a prohlubování znalosti slovní zásoby češtiny spisovné i nespisovné. Pozornost se věnuje celé řadě otázek (významy slovesných prefixů, frazeologie, synonymie, odvozování aj.) i slovní zásobě tematických celků (lidské vlastnosti, odborná lingvistická terminologie apod.).

The aim of the seminar is to cultivate and deepen the knowledge of the vocabulary of contemporary Czech (standard and colloquial). Attention is given to a wide range of issues (meaning of verbal prefixes, phraseology, synonymy, word derivation, etc.) as well as to advanced vocabulary of selected thematic units (character traits, linguistic terminology, etc.).