Charles Explorer logo
🇬🇧

3,4,5 elective Contemporary Czech Life and Institutions II.

Class at Faculty of Arts |
ACCE00066

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

27. 2. úvodní hodina, podmínky výuky, vztah reálií a sociokulturní kompetence mluvčího 6. 3. geografická charakteristika České republiky - poloha, podnebí, reliéf, vodstvo 13. 3. geografická charakteristika České republiky - státní hranice, sídla 20. 3. obyvatelstvo ČR - počet obyvatel, sociální skladba, národnostní složení, věkové složení, náboženství v ČR, vztah státu a církví 27. 3. státní zřízení ČR, politický systém České republiky 3. 4. role médií v ČR 10. 4. průmysl, zemědělství, obchod ČR 17. 4. terciální sféra v ČR 24. 4. kulturní život v ČR 1. 5. STÁTNÍ SVÁTEK 8. 5.

STÁTNÍ SVÁTEK 15. 5. závěrečný test (písemná zkouška)

Annotation

The subject follows the course in the subject of Current Facts of the Czech Republic I, which is taught in the winter semester. The introductory lessons will be devoted to the characteristics of the concept of real life and its relation to the sociocultural competence of the speaker.

In the summer semester, attention will be paid mainly to the Czech Republic (geographic characteristics - location, climate, relief, water, settlements ...; population - number, social composition, national composition, age structure ...; , cultural life, etc. The specific content will reflect the specific interests of the students.