Charles Explorer logo
🇬🇧

1 Czech Language Course II

Class at Faculty of Arts |
ACCE00084

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Okruhy lexikálních a gramatických témat vycházejí ze základního výukového materiálu  a ze vstupní úrovně ovládání jazyka frekventantů. Předpokládá se, že si student osvojí nebo zopakuje základy českého gramatického systému: a) konjugace sloves ve všech třech časech, slovesný vid, kondicionál přítomný, imperativ;  b) základní valenční vazby sloves; c) deklinace substantiv a adjektiv v plurálu; d) stupňování adjektiv a adverbií.

Annotation

The subject is intended for foreign students - trainees and postgraduates, who already master basic knowledge of Czech language (level A1 according to SERR).