Charles Explorer logo
🇬🇧

4,5 Czech lexicology I.

Class at Faculty of Arts |
ACCE00098

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Předmět je zaměřen na lexikologii jako obor, tedy představí její hlavní oblasti a souvztažnosti a nabídne diskuzi o různých oblastech a aspektech lexikonu (paradigmatické a syntagmatické vztahy v lexikonu, lexikální jednotky v langue a parole). Výchozím jazykem je čeština, na kterou se podíváme prostřednictvím dat Českého národního korpusu, nabízí se však i pohled jazykově kontrastivní. Předpokládá se studentova aktivní účast, práce s korpusovými daty a zpracování zvoleného lexikologického tématu.