Charles Explorer logo
🇨🇿

4,5 Kořeny evropské literatury: literatura evropského starověku a antická kultura II

Předmět na Filozofická fakulta |
ACCE00106

Sylabus

Tématické okruhy:

1)      Řím a řecká tradice. Hledání kořenů, konstituování klíčových předpokladů a východisek římské kultury (translace, adaptace jako pilíř římské civilizace)

2)      Starořímský proud – zrození římského ideálu: Cato Censorius, Gnaeus Naevius, Quintus Ennius

3)      Římská komedie

4)      Mladořímská moderna a geneze intimní latinské lyriky (neotérikové): Catullus.

5)  Římský epikureismus a euhemerismus: Lucretius.

6)  Vrcholné období římské prózy a rétoriky: Cicero, Caesar, Sallustius.

7)  Zlatý věk římské poezie: Vergilius, Horatius, Ovidius.

8)  Mezi platonismem, judaismem a křesťanstvím: Filón Alexandrijský, katechetická alexandrijská škola, gnóze, rukopisy od Mrtvého moře

9)  Křesťanství: geneze biblických textů, evangelia a apokryfy

10)  Stříbrný věk římské literatury: Seneca, Lucanus, Petronius, Iuvenalis

11)  Pozdní Řím: Quintilianus, Suetonius, Apuleius, Macrobius

12)  Římští křesťané (Sv. Augustin, Sv. Jeroným)

Anotace

Anotace: Přednáška seznámí studenty s kořeny evropské literatury s přihlédnutím k obecnějším kulturním, uměleckým, filozofickým a náboženským souvislostem, proudům a proměnám.V chronologicky sestavených tematických blocích tak bude představen vývoj starověké literatury od nestarší mimoevropské tradice ke kultuře antické, anticipující zrod raně křesťanského písemnictví. Výklad se bude opírat o četbu a analýzu relevantních textů v českém překladu.

Přednáška bude vycházet nejprve ze sumerského, babylonského a mezopotamského písemnictví, zvláštní důraz bude kladen na tematické bloky věnované řecké a římské literatuře a kultuře. Podstatným tématem rovněž bude zrod judaismu, formování tóry a základu starozákonních textů, právě tak jako geneze křesťanství na pozadí judaistické, platónské (novoplatónské) a latinské římské tradice.