Charles Explorer logo
🇨🇿

2 Jazykový kurz češtiny I

Předmět na Filozofická fakulta |
ACCE00115

Sylabus

Tematické okruhy v ZS:

1. Úvodní lekce: seznámení, zjišťování dovedností

2. Téma: svátky, vaření; Dativ plurálu

3. Tvrdá a měkká přídavná jména; Komparace adjektiv a adverbií

4. Cvičení; DÚ: test k lekci, esej k lekci

5. Téma: práce, životopis; Lokál a instrumentál pl.

6. Předložky

7. Číslovky – skloňování základních a řadových číslovek

8. Slovesa pohybu

9. Cvičení; DÚ: test k lekci, esej k lekci

10. Téma studium, vzdělání, výchova; duál v češtině

11. Substantiva cizího původu

12. Vzory předseda, soudce, kuře;

13.  Slovesa pohybu; DÚ: test k lekci; esej k lekci

Anotace

Jazykový kurz 2 je zaměřený na zvládnutí základních gramatických prostředků na úrovni ovládání češtiny B1 podle SERR. Kurz se systematicky věnuje české morfologii, syntaxi a lexikálním jednotkám.

Postupně a paralelně se probírají česká deklinace (skloňování podstatných jmen a přídavných jmen hlavně v plurálu, skloňování cizích slov, duálu apod.) a konjugaci (slovesné třídy, slovesa pohybu, prefixy, vid, časy apod.). Pozornost je též věnována příslovcím, předložkám a spojkám, které se řadí do několika významových skupin.

Gramatická cvičení jsou součástí širších tematických (lexikálních) celků, od nichž se odvíjí ústní a písemný projev jako integrální součást zvládnutí stanoveného gramatického repertoáru.