Charles Explorer logo
🇬🇧

3 Czech Morphology and Syntax Practice I.

Class at Faculty of Arts |
ACCE00116

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

V rámci kurzu se postupně a paralelně se probírají česká deklinace (obzvlášť plurál podstatných jmen, zvláštní typy skloňování, skloňování cizích jmen, přídavných jmen, zájmen a číslovek) a konjugace (slovesné třídy, slovesa pohybu, prefixy, vid, trpný rod ap.) Pozornost je též věnována příslovcím a předložkám, které se řadí do několika významových skupin. Důraz se také klade na slovní valenci, různé typy spojek a různé typy vět.

Gramatická cvičení jsou součástí širších tematických (lexikálních) celků, od nichž se odvíjí ústní a písemný projev jako integrální součást zvládnutí stanoveného gramatického repertoáru.

Annotation

The course Morphological and syntactic exercises 3 is devoted to various aspects of Czech morphology and syntax at the B1-B2 level.