Charles Explorer logo
🇨🇿

3 Morfologická a syntaktická cvičení v češtině I

Předmět na Filozofická fakulta |
ACCE00116

Sylabus

V rámci kurzu se postupně a paralelně se probírají česká deklinace (obzvlášť plurál podstatných jmen, zvláštní typy skloňování, skloňování cizích jmen, přídavných jmen, zájmen a číslovek) a konjugace (slovesné třídy, slovesa pohybu, prefixy, vid, trpný rod ap.) Pozornost je též věnována příslovcím a předložkám, které se řadí do několika významových skupin. Důraz se také klade na slovní valenci, různé typy spojek a různé typy vět.

Gramatická cvičení jsou součástí širších tematických (lexikálních) celků, od nichž se odvíjí ústní a písemný projev jako integrální součást zvládnutí stanoveného gramatického repertoáru.

Anotace

Kurz Morfologická a syntaktická cvičení 3 je věnován různým aspektům české morfologie a syntaxe na jazykové úrovni B1-B2.