Charles Explorer logo
🇨🇿

4,5 vol. Obrazy Prahy a její proměny v literatuře I

Předmět na Filozofická fakulta |
ACCE00122

Sylabus

1) Historicko-kulturní vývoj Prahy, proměny Prahy a pražských čtvrtí, legendární pražské periferie

2) Praha v pověstech a legendách, zrození pražské mytologie, Praha magická a živá (vycházka městem)

3) Praha v próze

4) Praha v poezii

5) Proměny Prahy ve výtvarném umění

19. a

20. století

Anotace

Anotace: Literární texty nevytváří pouze své vlastní fikční časoprostory, nýbrž jsou spojené s konkrétními místy, kde buď žili a pracovali jejich tvůrci, nebo jsou tato místa texty přímo tematizována a inspirována. U dlouhé řady literárních textů lze přímo hovořit o soubytí textu, místa a času, o vzájemné podmíněnosti.

Významnou inspirací i scénou pro rozvíjení prozaického vyprávění a básnické imaginace se stala Praha, ať již jako dějiště kulturního a uměleckého kvasu, pozadí literárního vyprávění nebo přímo personifikovaný hybatel událostí. Kurz Tematická literární exkurze se zaměří právě na propojení města (Prahy) s literaturou a uměním, ukáže Prahu nejen jako prostor uměleckého života, ale také v různých literárně-uměleckých zobrazeních a jejich proměnách.

Tematické vycházky Prahou seznámí studenty jednak s historicky-kulturním vývojem města, ale také s místy, která jsou spojena s konkrétními autory a texty. Studenti budou seznámeni s pražskými pověstmi a legendami, které se staly základem pro pražskou literární mytologii, právě tak jako s různými podobami tematizování Prahy v literatuře od 19. století do současnosti.