Charles Explorer logo
🇬🇧

4,5 vol Introduction to Czech Phraseology and Idiomatic Expressions I

Class at Faculty of Arts |
ACCE00124

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

1) Úvod. Základní pojmy.

2) Různá pojetí frazeologie, vývoj terminologie, frazeologické a doslovné užití3) Kulturní a biblická frazeologie4) Zdroje frazeologie a idiomatiky.5) Typy frazémů – struktury a kombinace slovních druhů.6) Opakování teoretických pojmů.7) Formální a sémantická anomálie. Základy korpusové anotace a vyhledávání frazémů.8) Paremiologie, paremiografie, frazeografie9) Frazémy v korpusu, jejich překlady v paralelních korpusech.10) Variabilita frazeologie a kvazifrazémy.12) Aktualizace a modifikace frazémů.13) Sémantika a pragmatika ve frazeologie

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

O způsobu distanční výuky budou studenti informováni mailem. Distanční výuka bude zajištěna přes Skype (případně po domluvě přes jinou platformu). Materiály a zadání úkolů budou rovněž k dispozici v Moodlu, kde je budou moci využít i studenti, kteří se nebudou moci účastnit některých částí výuky.

Kurz je zaměřen na teoretický popis a praktickou výuku české frazeologie. Teoretický popis vychází z pojetí Fr. Čermáka, praktická část je založena na frazémové anotaci Českého národního korpusu, se kterou se účastníci kurzu seznámí. Praktická část kurzu je zaměřena na procvičování frekventovaných českých frazémů. Absolvování kudrzu vyžaduje znalost češtiny.

Kurz je vyučován česky.

Study programmes