Charles Explorer logo
🇨🇿

4 Základy české slovotvorby II.

Předmět na Filozofická fakulta |
ACCE00131

Sylabus

Tematické okruhy:  I. Derivace substantiv

1. názvy činitelské

2. názvy konatelské

3. přechylování

4. názvy prostředků

5. názvy nositelů vlastnosti

6. názvy obyvatelské

7. názvy míst

8. názvy zdrobnělé

9. slovesná substantiva   II. Derivace adjektiv

1. ze substantiv

2. z adverbií

3. z verb   III. Derivace sloves

1. předpony u sloves pohybu

2. význam předpon

3. z podstatných jmen

4. z přídavných jmen

5. reflexivizace

Anotace

Kurz je primárně určen pro zahraniční studenty, kteří přijíždějí na FF UK na svou semestrální/dvousemestrální stáž.

Náplní semináře je systematické procvičování české slovotvorby se zaměřením na odvozování substantiv, adjektiv a sloves. Studenti se seznámí se základními derivačními sufixy a prefixy a jejich formálními, sémantickými a frekvenčními charakteristikami.

Opakovaný zápis předmětu je povolen.