Charles Explorer logo
🇬🇧

Course of the Legal Czech Language for Non-native Speakers

Class at Faculty of Arts |
ACCE00146

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Sylabus:

1.      Úvodní hodina: seznámení se s obsahem kurzu, vymezení motivace studentů a jejich znalostí z oblasti práva země, ve které žijí

2. –

3. Úvod do právního systému ČR Co je právo, prameny práva, právní odvětví, systém soudů, právní profese

4. –

5. Soukromé právo Přehled částí soukromého práva; dědické právo; rodinné právo; právo duševního vlastnictví; pracovní právo; závazkové právo.

6. –

7. Veřejné právo Přehled částí veřejného práva; ústavní právo (složky státní moci, státní zřízení); trestní právo; správní právo.

8. –

9. Soudní řízení Občanské soudní řízení; trestní soudní řízení; rozdíly.

10. –

11. Lidská práva Základní lidská práva; současné problémy ve světě; lidská práva v ČR.

12. Aktuální téma dle výběru studentů

13. Závěrečný seminář Evaluace kurzu.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Kurz je určen pro studenty 4EU+.

Cílem kurzu je seznámit studenty se základy českého právního systému a odborným právnickým jazykem prostřednictvím práce s autentickými právními texty v psané i mluvené podobě.

Student se naučí pracovat se základními právními pojmy a aplikovat je tak, aby byl schopen popsat český právní systém.

Studenti si procvičí znalosti skrze psaní, čtení, mluvení a poslech.

Základem práce v semináři jsou právnické texty, na nichž si student osvojuje odborné termíny, kolokační spojení, slovesné vazby atp. právního diskurzu.

Pro samostudium jsou k jednotlivým textům k dispozici jazyková cvičení, v nichž se procvičuje zvl. užití předložek a spojek, slovesné vazby, adjektivní spojení, specifika slovosledu a větosledu v českých právnických textech, specifika stavby českého souvětí v právnickém diskurzu.

Po skončení kurzu bude student schopen základní orientace v českém právním řádu a dokáže rozeznat rozdíl mezi formální právní češtinou a běžným jazykem. Student bude schopen porozumět a vést konverzaci na právnické téma, bude schopen reagovat v oblasti akademické a právní češtiny (odpovídající jeho jazykové úrovni).

Předmět probíhá kombinovanou formou: synchronní a asynchronní online. Asynchronní online forma se odehrává prostřednictvím paralelního kurzu v Moodle.