Charles Explorer logo
🇬🇧

4, 5 Chapters in Cognitive and Cultural Linguistics

Class at Faculty of Arts |
ACCE00166

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Kurz má přiblížit základy kognitivní a kulturní lingvistiky, tedy přístupů k jazyku akcentujících poznávací a kulturní aspekty jazyka, jeho spjatost s kognicí a zároveň s kulturou určitého společenství. V centru pozornosti bude jazyk jako obraz světa, resp. interpretace světa, která je v jazyce uložena v podobě zkušenostně ukotvených konceptualizací, resp. významů. Pozornost bude věnována a)     výchozím principům a tématům kognitivní lingvistiky, jako je tělesná zkušenost promítající se do jazyka, konceptualizační mechanismy jako metafora, metonymie a blend (konceptuální integrace), kategorizace aj. (G. Lakoff, M. Johnson, M. Turner…) b)     směrům označovaným jako kulturní lingvistika, (kognitivní) etnolingvistika, příp. antropolingvistika, v jejichž centru je jazyk v kontextu kultury a které zkoumají – s ohledem na kognitivně podstatné souvislosti – stereotypy a hodnoty sdílené společenstvím (J. Bartmiński), tzv. mezikulturní sémantiku nebo kulturně klíčová slova (A. Wierzbicka) apod., též ve srovnávacím aspektu. Práce v semináři bude uzpůsobena možnostem, založení a zájmu studentů.  Část výuky bude věnována průhledům do české kultury prostřednictvím vybraných literárních textů a textů populárních písní, které ilustrují některé aspekty českého obrazu světa. Tematické okruhy (realizované s ohledem na možnosti a zájmy studentů):

1. Principy kognitivní a kulturní lingvistiky; kognitivní a kulturní přístup k jazyku vs. přístup strukturní a komunikační. Lingvistika kulturní, antropologická. (Kognitivní) etnolingvistika

2. Jazykový obraz světa. Antropocentrismus a opozice vlastní – cizí. Stereotypy a hodnoty v jazykovém obrazu světa.

3. Teorie konceptuální metafory; typy metafor; metonymie. Konceptuální integrace (blend). "Literární mysl": příběh a parabola. Narativita jazyka a narativita významu.

4. Tělesnost a představová schémata (image schemas) jako základ konceptuálního systému.

5. Kategorizace: tradiční přístup vs. přístup kognitivistický. Prototyp a stereotyp.

6. Mezikulturní sémantika. Kulturní konceptualizace. Kulturně klíčová slova.

7. Význam / konceptualizace. Přístupy k významu a zkoumání konotací.