Charles Explorer logo
🇨🇿

Znakový jazyk / ZJ - kultura, identita [1. ročník]

Předmět na Filozofická fakulta |
ACN100001

Sylabus

KURZ ZNAKOVÝ JAZYK 1A A 1B (PRO STUDENTY, JEJICHŽ PRVNÍM JAZYKEM JE ČEŠTINA) Vyučující: Milena Čiháková V průběhu tohoto kurzu se student seznámí s problematikou komunikace Neslyšících, s českým znakovým jazykem, osvojí si lexikální a gramatickou stránku českého znakového jazyka i způsoby jeho užívání. Důraz je kladen na zvládnutí zpětné vazby, na osvojení znakové zásoby a specifických gramatických rysů českého znakového jazyka souvisejících s jeho simultánností a prostorovostí (nemanuální chování, klasifikátory, specifikátory velikosti a tvaru, směrová a prostorová slovesa apod.). Výuka bude vyučována v devíti tématech, důraz bude kladen na zvládnutí základní znalosti gramatiky českého znakového jazyka, procvičování zpětné vazby, pochopení úlohy mimiky v českém znakovém jazyce, budou vedeny rozhovory s Neslyšícími. Studenti budou schopni samostatně vyprávět souvislý příběh, budou vedeni k porozumění delšímu projevu v českém znakovém jazyce. Dvakrát za semestr bude natočen studentův projev v českém znakovém jazyce a následně bude analyzován (nejčastější individuální problémy daného studenta). Témata:

1. Rodina, širší rodina, příbuzenské vztahy v rodině,

2. Barvy, materiály, věci kolem nás, slovesa: umět, znát, rozumět, vědět, pamatovat, moct.

3. Bydlení, Česká republika,

4. Doprava MHD v Praze,

5. Kalendář,

6. Vánoční svátky, vánoční stromeček, dárky, Silvestr,

7. Časové údaje,

8. Počasí : Jaro, Léto, Podzim, Zima,

9. Hobby, aktivity, koníčky a záliby. KURZ ZJ - KULTURA, IDENTITA 1 (PRO STUDENTY, JEJICHŽ PRVNÍM JAZYKEM JE ČESKÝ ZNAKOVÝ JAZYK) Vyučující: Petr Vysuček

1. Identita a svébytnost Neslyšících jako kulturní a jazykové menšiny.

2. Postavení neslyšících v české společnosti.Vnímání neslyšících většinovou společností ve světovém kontextu.

3. Tlumočení znakového jazyka v České republice i ve světě.

4. Pojetí profesionálního tlumočníka a spolupráce s ním.

5. Etický kodex tlumočníka.

6. Zákon o znakové řeči č.158/98 Sb.a možnost jeho uplatnění v praxi.

7. Různé přístupy k osobám s různou ztrátou sluchu. Jejich různé potřeby a požadavky.

8. Pravidla a společenské normy Neslyšících ve srovnání s normami slyšících.

9. Jazyk, kultura, tradice a zvyky Neslyšících.

10. Hodnotový žebříček českých Neslyšících.

11. Problémy Neslyšící v různých životních obdobích.

12. Různé formy dorozumívacích strategií sluchově postižených.

13. Specifické rozdíly v neverbální komunikaci u slyšících a neslyšících lidí.

14. Přístupy většinové společnosti k neslyšícím lidem.

15. Diskuse o tématech respektující potřeby a hlubší zájem samotných studentů.

Anotace

Zvýšení a upevnění jazykové kompetence v ČZJ: základy gramatiky ČZJ (studenti, jejichž prvním jazykem je čeština); uvědomění si vlastní identity (studenti, jejichž prvním jazykem je ČZJ).