Charles Explorer logo
🇬🇧

Introduction to Psycholinguistics and Psycholinguistic Aspects of the Communication of the Deaf [1st year]

Class at Faculty of Arts |
ACN100007

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Cílem kursu je rámcově studenty seznámit s vymezením psycholingvistiky jako interdisciplinárního oboru, který má četné styčné body s mnoha obory dalšími, a se základními psycholingvistickými tématy.

Základní psycholingvistická témata:

Produkce řeči: individuální mentální proces směřující od záměru mluvčího k artikulaci.

Porozumění řeči: individuální mentální proces směřující od příjmu řečového signálu k porozumění významu výpovědi i záměru mluvčího.

Mentální struktury: soubor předpokladů, které člověku produkci a porozumění řeči umožňují.

Osvojování jazyka dítětem. V přednášce se klade důraz na specifiku osvojování znakového jazyka neslyšícími dětmi, na komunikaci mezi dospělým a dítětem (specifiku řeči určené dítěti jako primárnímu adresátovi) i na součinnost jazykového a kognitivního vývoje dítěte.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Přehled základních psycholingvistických témat a metod výzkumu.