Charles Explorer logo
🇨🇿

Psaná čeština českých neslyšících [2. ročník]

Předmět na Filozofická fakulta |
ACN100011

Sylabus

Seminář se zaměřuje na specifické rysy jednoho typu komunikace českých neslyšících - produkce a recepce česky psaných textů. Východiskem je jazyková situace neslyšící populace (znakový jazyk, resp. čeština jako první jazyk vs. rané bezjazyčí), vztahy českého znakového jazyka, češtiny a tzv. znakované češtiny a pozice češtiny jako druhého/cizího jazyka (problematika interjazyka, typy transferů, interference).

Na základě analýzy produkce a recepce konkrétních textů je budována představa o komunikační kompetenci neslyšících v psané češtině (gramatická kompetence, sociologická kompetence, strategická kompetence). Specifika komunikace českých neslyšících v psané češtině jsou usouvztažněna s širšími specifiky kulturními (slyšící většina vs. neslyšící menšina) a vztažena k rámci etnografie komunikace.

Anotace

Základní informace o problémech gramotnosti českých neslyšících.