Charles Explorer logo
🇨🇿

Specializace pedagogická [2. ročník]

Předmět na Filozofická fakulta |
ACN100013

Sylabus

Vyučující: Lenka Okrouhlíková

Poznatky z předmětů Výchova a vzdělávání neslyšících budou v kursu konkretizovány informacemi o specifických postupech uplatňovaných ve vzdělávání dětí se sluchovou vadou. Jazyková politika a legislativní rámec vzdělávání neslyšících: školský zákon, vzdělávací programy ? rámcové vzdělávací programy, školní vzdělávací programy, učební osnovy, učební plány, učebnice a učební pomůcky. V návaznosti na platnou legislativu budou probrána témata vztažená k problémům výchovy a vzdělávání obecně a výchovy a vzdělávání neslyšících. Tyto informace budou začleněny do širokého rámce informací o předpokladech efektivního vyučovacího procesu (moderní vs. tradiční přístupy k výuce, konstruktivní vs. transmisivní vyučování, alternativní školy, didaktické zásady, výukové cíle, organizační formy výuky, příprava, struktura vyučovací hodiny, hodnocení). Součástí kursu budou i informace o tom, jak efektivitu učební komunikace podmiňuje spolupráce učitele s žáky, tlumočníkem, asistentem učitele a rodiči. Součástí předmětu jsou exkurze do vybraných zařízení.

Vyučující: Marie Komorná

Poznatky o různých typech komunikace s neslyšícími dětmi a dospělými budou v kurzu konkretizovány informacemi o specifických postupech uplatňovaných v učební komunikaci neslyšících. Pozornost bude věnována především výuce čekého jazyka a literatury, zejména pak výuce čtení a psaní na ZŠ pro SP (příp. i dalších přemětů a výběrově též na specifikům výuky předmětů na SŠ pro SP), též s přihlédnutím k specifickým rysům komunikace s neslyšícími žáky a studenty (tlumočník, spolupráce s neslyšícím učitelem a asistentem učitele, speciální učební pomůcky).

Kurz bude orientován především na způsoby rozvíjení textové gramotnosti neslyšících, na metody práce s textem a nejrůznějším aspektům přípravy výukových materiálů zaměřených na rozvíjení čtení a psaní v hodinách českého jazyka a literatury. Tyto informace budou začleněny do širokého rámce informací o předpokladech efektivního vyučovacího procesu (moderní vs. tradiční přístupy k výuce, konstruktivní vs. transmisivní vyučování, didaktické zásady, výukové cíle, organizační formy výuky, příprava, struktura vyučovací hodiny, hodnocení).

Anotace

Školská legislativa a její uplatnění ve výchově a vzdělávání neslyšících. Moderní a tradiční přístupy k výuce.

Způsoby rozvíjení textové gramotnosti neslyšících a metody práce s textem.