Charles Explorer logo
🇬🇧

Czech Language Practice [1st year] for the Deaf (1) Academic Styl and Academic Texts

Class at Faculty of Arts |
ACN100050

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

ZS

Vyučující: Lenka Okrouhlíková

V semináři se studenti seznámí se základními charakteristikami odborného stylu a odborného textu. Seminář je zaměřen na získání znalostí a praktických dovedností potřebných k samostatnému psaní odborných textů. Pozornost je věnována především kompozici a stylizaci odborného textu (anotace, resumé, titulky, odstavce, kapitoly, koherence a koheze textu atd.), obsahu, formě a struktuře bibliografické citace. Pozornost se soustředí také na pravopis, jazykovou stavbu textu, na stavbu textových rovin ?vyšších? (např. textová kompozice, horizontální a vertikální členění textu, tematická kompozice), na specifika grafiky odborného textu (možnosti textového editoru word), na ztvárňování jeho subjektů apod. Důraz přitom bude kladen na vztah výrazových prostředků k utváření smyslu odborného textu.

LS

Vyučující: Lucie Šůchová

Seminář bude zaměřen na prohloubení znalostí z oblasti odborného stylu a odborného textu a na získání praktických dovedností potřebných k samostatnému psaní odborných textů.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Zvýšení a upevnění jazykové kompetence neslyšících studentů v češtině: teorie a praxe odborného stylu a odborného textu.