Charles Explorer logo
🇬🇧

Czech Language Practice [3rd year] for the Hearing Impaired (2)

Class at Faculty of Arts |
ACN100062

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Kurs upevňuje jazykové a komunikační kompetence se zacílením na oblast syntaxe češtiny (zahrnuje tak i výklady a procvičování neohebných slovních druhů se syntaktickou funkcí). Vyložena jsou různá pojetí výpovědi a věty (a v souvislosti s tím typy vět, typy souvětí a druhy vedlejších vět).

Výklady akcentují ? se zřetelem k praktickým potřebám ? valenční syntax ? a valenci predikátu jako východisko tvorby české věty. V souvislosti s principy větné stavby (větnými členy a větnými vztahy) je procvičován a probrán slovosled (jeho gramatické, významové, rytmické faktory).

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Zvýšení a upevnění jazykové kompetence neslyšících studentů v češtině: syntax.