Charles Explorer logo
🇬🇧

Czech Language Practice - Morphology

Class at Faculty of Arts |
ACN100072

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Seminář je věnován funkční a formální morfologii češtiny, jeho cílem je seznámení se základními pojmy a otázkami oboru a osvojení morfologické analýzy jazykového materiálu. Důraz je kladen na analýzu textů a praktická cvičení různého typu. Pozornost je věnována následujícím tématům: základní pojmy; třídění slovních druhů a slovnědruhové přesahy; jednotlivé slovní druhy a základní problémy spojené s jejich tříděním a popisem; deklinační a konjugační systém češtiny, formální morfologie ohebných slovních druhů; norma, kodifikace, stylové hodnocení tvarů; jednotlivé gramatické kategorie.