Charles Explorer logo
🇨🇿

DČ Lexikologie [2. ročník]

Předmět na Filozofická fakulta |
ACN100073

Sylabus

Seminář je zaměřen na nejdůležitější aspekty lexikálního a slovotvorného systému češtiny, studenti si dále osvojí lexikologické, lexikografické a slovotvorné pojmy (např. slovo, lexém, alolex, význam, frazém, onomaziologický a sémaziologický přístup,?), seznámí se s různými způsoby zpracování slovní zásoby a se základními slovníky češtiny.

Anotace

Nejdůležitější aspekty slovotvorného a lexikálního systému češtiny, způsoby zpracování slovní zásoby češtiny ve slovnících.