Charles Explorer logo
🇬🇧

Czech Language Practice - Syntax [2nd year]

Class at Faculty of Arts |
ACN100075

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

V semináři bude vyložen závislostní a valenční přístup k syntaxi. Budou osvětleny ústřední pojmy a témata obou koncepcí.

Závislost: syntaktické vztahy ve větě, větné členy, souvětí. Valence: predikát a predikátor, valence a intence, doplnění obligatorní, potenciální a fakultativní, participanty a sémantické role, sémantická analýza predikátorů, větné vzorce a sémantické formule.

Dalšími tematickými okruhy bude slovosled, aktuální členění a některé problémy textové syntaxe (tematické posloupnosti).

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Základní syntaktické pojmy a teorie; jejich aplikace při praktických rozborech.