Charles Explorer logo
🇬🇧

Czech Language Practice - Stylistics [3rd year]

Class at Faculty of Arts |
ACN100076

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Seminář se zaměřuje jednak na vybrané úseky z teorie stylu a textu, jednak na analýzu a interpretaci textů různých typů. Vychází jak z české tradice výzkumu stylu a textu, tak z přístupů novějších.

Hlavní tematické okruhy: Vymezení stylistiky a nauky o textu, vývoj pojetí stylu, různé možnosti definice stylu a textu. Analýza stylu jednotlivého textu, styl v různých stupních zobecnění. Komunikační situace a její složky, tzv. stylotvorné faktory. Odraz stylotvorných faktorů v textech, styly simplexní a komplexní. Styl textů mluvených a textů psaných, transpozice mezi mluvenými a psanými texty, stylizace mluvenosti v psaném textu. Modely funkcí textů (Bühler, Jakobson) a problémy s nimi spojené. Pojem funkčního stylu, vývoj a současný stav koncepce funkčních stylů. Analýza rysů vybraných funkčních stylů.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Základní seminář seznamující s různými přístupy ke stylistické analýze textu, a to jak na rovině teoretické (četba a interpretace vybraných studií), tak praktické (rozbor různých typů textů mluvených i psaných).