Charles Explorer logo
🇬🇧

Czech Language Practice - Literary Language and Language Culture [3rd year]

Class at Faculty of Arts |
ACN100098

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Kurz je zaměřený na výklad české jazykové situace. Zabývá se tématy:

1. Jazyková situace v češtině. Vývojové tendence v současné spisovné češtině.

2. Stratifikace češtiny. Spisovný jazyk. Hovorová čeština, obecná čeština.

3. Kultura jazyka a kultura řeči. Jazyková správnost.

4. Specifické rysy mluvených a psaných textů. Vztah spisovnosti a nespisovnosti v mluvených a v psaných projevech.

5. Střídání a míšení kódů.

6. Vlivy jiných jazyků na češtinu.

7. Postoje k jazyku.

8. Norma, úzus, kodifikace.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Specifika české jazykové situace - nárys.