Charles Explorer logo
🇬🇧

Czech Sign Language 1

Class at Faculty of Arts |
ACN100111

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

V semináři se studenti seznámí s vizuálně motorickou existencí českého znakového jazyka.  Naučí se znakový jazyk produkovat manuálními (rukama) i nemanuální komponenty (obličejem) a vnímat (očima). Naučí se základy gramatiky českého znakového jazyka a pochopí úlohy mimiky v českém znakovém jazyce. V semináři bude lektor používat český znakový jazyk, důraz bude kladen na přirozenost komunikace. Studenti se seznámí s komunikačními pravidly Neslyšících. Cílem není, aby si frekventanti semináře osvojili co největší množství jednotlivých znaků, ale aby pochopili základní strukturní a funkční specifika českého znakového jazyka.

Výuka bude probíhat přímou metodou v českém znakovém jazyce (bez výchozího nebo zprostředkujícího českého jazyka). Předmět se zaměřuje na recepci českého znakového jazyka (nejen lektora, ale i videozáznamů různých mluvčích - "autentických textů" různých žánrů) a na produkci na úrovni začátečníka. Projev každého studenta v českém znakovém jazyce bude min. jedenkrát za semestr zaznamenán a následně analyzován.

Při práci v semináři je pozornost průběžně zaměřena na dva základní okruhy (v nichž jsou zároveň upevňovány a prohlubovány dosud nabyté dovednosti a znalosti):

Jazykové a komunikační jevy: a)       základní komunikační pravidla Neslyšících (oční kontakt, upoutaní pozorností, dotyk …) b)       základní nemanuální chování (kladné a záporné oznámení, doplňovací a zjišťovací otázka) c)       základní slovosled v českém znakovém jazyce (SOV, přívlastek za jménem…) d)       česká dvouruční prstová abeceda e)       základní slovesa (mít, znát, rozumět, vědět, pamatovat si, zapomenout, moct, muset, umět + další dle tematických okruhů) f)        deixe, vizualizace prostoru g)       specifikátory tvaru a velikosti

Slovní zásoba/tematické okruhy: a)         Představování, základní popis člověka (vzhled, vlastnosti) b)         Rodina, širší rodina, příbuzenské vztahy v rodině c)         Základní číslovky 1-100 d)         Barvy, materiály, základní věci kolem nás (v bytě, v domě, ve škole) e)         Popis místnosti (vpravo, vlevo, nahoře, dole, nad, pod, před, za; dveře, okno…) f)          Místo bydliště (Česká republika, Praha, město x vesnice), bydlení (sídliště, rodinný dům) g)         Cesta do školy (dopravní prostředky, popis cesty) h)         Každodenní život Neslyšících i)           Vánoční svátky a Silvestr

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Předmět Český znakový jazyk 1 je úvodním předmětem šestisemestrálního semináře; přímo na něj navazuje Český znakový jazyk 2. Cílem celého šestisemestrálního předmětu je dosažení jazykových kompetencí studentů odpovídajících přibližně úrovni B1 dle SERRJ.

U tohoto předmětu je možný opakovaný zápis předmětu podle čl. 9 Pravidel pro organizaci studia na FF UK v Praze, která byla schválena AS FF UK v Praze dne 13. 5. 2010 a AS UK v Praze dne 28. 5. 2010 s účinností od prvního dne akademického roku 2010/2011.