Charles Explorer logo
🇬🇧

Czech Sign Language 2

Class at Faculty of Arts |
ACN100112

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

V semináři se studenti dále seznamují s českým znakovým jazykem, jeho strukturou a užíváním. Důraz je kladen na zvládnutí zpětné vazby, na osvojení znakové zásoby a specifických gramatických rysů českého znakového jazyka. Výuka bude probíhat přímou metodou v českém znakovém jazyce (bez výchozího nebo zprostředkujícího českého jazyka).  

Předmět se zaměřuje na recepci a porozumění českému znakovému jazyku (nejen lektora, ale i videozáznamů různých mluvčích – „autentických textů“ různých žánrů) a na produkci/vyprávění  krátkých souvislých příběhů a vedení krátkého rozhovoru s Neslyšícími. Projev každého studenta v českém znakovém jazyce bude min. jedenkrát za semestr zaznamenán a následně analyzován.  

Při práci v semináři je pozornost průběžně zaměřena na dva základní okruhy (v nichž jsou zároveň upevňovány a prohlubovány dosud nabyté dovednosti a znalosti):  

Jazykové a komunikační jevy: a)       komunikační normy neslyšících (jak přerušit rozhovor, vyvarovat se nevhodné chování – např. odvrátit se od osoby, s níž komunikujeme, bez užití znaku „POČKAT/MOMENT“ …) b)       pohyby úst (orální x mluvní komponenty) c)       čas d)       mnohost e)       deixe, prostor syntaktický x prostor topografický f)        klasifikátory g)       číslovky v ČZJ (základní x řadové)  

Slovní zásoba/tematické okruhy: a)       Kalendář (dnes x včera x zítra, části dne, týden, měsíc) b)       Časové údaje (hodiny, minuty) c)       Významné dny (Velikonoce a jejich zvyky, den lásky…) d)       Počasí, roční období (popis počasí, základní oblečení dle počasí…) e)       Hobby a sport f)        Celodenní program g)       Rozšíření znakové zásoby z oblasti: vlastnosti/přídavná jména

Předmět Český znakový jazyk II přímo navazuje na předmět Český znakový jazyk I; na předmět Český znakový jazyk II dále navazujepředmět  Český znakový III. Cílem celého šestisemestrálního semináře je dosažení jazykových kompetencí studentů odpovídajících přibližně úrovni B1 dle SERRJ.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Předmět Český znakový jazyk II přímo navazuje na předmět Český znakový jazyk I; na předmět Český znakový jazyk II dále navazuje předmět Český znakový III. Cílem celého šestisemestrálního semináře je dosažení jazykových kompetencí studentů odpovídajících přibližně úrovni B1 dle SERRJ.