Charles Explorer logo
🇨🇿

Doplňková čeština 2

Předmět na Filozofická fakulta |
ACN100114

Sylabus

Seminář pokračuje v upevňování a rozvíjení jazykových a komunikačních kompetencí neslyšících studentů v češtině; nadále je praktické procvičování zaměřeno na ukotvení hlavních morfologických principů (valence sloves i jiných slovních druhů, předložkové vazby) v češtině; sloveso jako základ české věty; základy syntaxe (základová větná struktura, větné vzorce).

Zvláštní pozornost je věnována schopnosti tvořit a náležitě užívat lexikální jednotky češtiny v dorozumívací praxi. S akcentem na produktivnost jazyka jsou vyloženy základní slovotvorné principy a postupy češtiny, forma pojmenovacích jednotek i význam jednotlivých slovotvorných prostředků. Studenti se seznámí také se složením a  rozvrstvením české slovní zásoby a s problémy významu pojmenovávacích jednotek (jednovýznamová vs. mnohovýznamová slova, způsoby přenášení významu, homonyma, synonyma, antonyma).

Stylistika: Studenti si zopakují rozdělení funkčních stylů, pravidelnou součástí výuky je četba s porozuměním a vlastní produkce stylisticky různorodých textů (včetně následných korektur a reflexe vlastních chyb).

Studenti pokračují v aktivní práci se slovníky, gramatickými tabulkami, také v tvorbě a používání vlastních studijních/učebních materiálů (tabulky, přehledy, slovníček aj.). Jazykovědná terminologie je dále procvičována.

Seminární práce: struktura a hlavní rysy tohoto typu textu; citace a bibliografické údaje.

V průběhu výuky se studenti seznamují s rozdíly mezi spisovnou a nespisovnou češtinou; náležitá pozornost je věnována také frazeologii a nepřímým/obrazným pojmenováním - vždy v souvislosti s aktuálně probíraným tématem.

Komunikačním jazykem celého kurzu Doplňková čeština 1-6 je český znakový jazyk a psaná čeština. Část výuky je možné vést formou e-learningu.

Anotace

Seminář se zaměřuje na zlepšení jazykových a komunikačních dovedností neslyšících studentů v češtině (zaměření na lexikální a slovotvorný systém češtiny, užívání lexikálních jednotek v praxi.

Předmět Doplňková čeština 2 je pokračováním Doplňkové češtiny 1, přímo na něj navazuje Doplňková čeština 3. Cílem celého šestisemestrového semináře je dosažení jazykových kompetencí studentů na úrovni B2 dle SERRJ.