Charles Explorer logo
🇬🇧

Introduction to the Linguistics

Class at Faculty of Arts |
ACN100116

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Přednáška: Vyučující: prof. Alena Macurová Kurs uvádí do studia jazyka v blocích věnovaným okruhům:

1. Komunikace, její složky a její typy.

2. Znak a jeho pojetí.

3. Přirozené jazyky a umělé znakové systémy v komunikaci.

4. Klasifikace jazyků.

5. Lidská řeč: jazyk, řeč.

6. Funkce jazyka a řeči.

7. Stavba jazyka (forma a obsah / výraz a význam v jazyce, jazykové plány a roviny, jazykové jednotky, jazykové vztahy, gramatický a lexikální systém jazyka).

8. Jazyk a společnost; jazyk a myšlení.

9. Lingvistika, její členění. Příbuzné disciplíny.

10. Lingvistické metody.   Seminář: Vyučující: dr. Klára Richterová Seminář, určený pro slyšící i neslyšící studenty oboru ČNES, je komplementární ke stejnojmenné přednášce. Probírané tematické okruhy (totožné s okruhy prezentovanými na přednášce):

1. Komunikace, její složky a její typy;

2. Znak a jeho pojetí;

3. Přirozené jazyky a umělé znakové systémy v komunikaci;

4. Klasifikace jazyků;

5. Lidská řeč: jazyk, řeč;

6. Funkce jazyka a řeči;

7. Stavba jazyka (forma a obsah / výraz a význam v jazyce, jazykové plány a roviny, jazykové jednotky, jazykové vztahy, gramatický a lexikální systém jazyka);

8. Jazyk a společnost; jazyk a myšlení;

9. Lingvistika, její členění. Příbuzné disciplíny;

10. Lingvistické metody. Seminář vychází z četby odborných textů (a porovnávání poznatků v nich získaných), na niž navazuje analýza jazykového materiálu. Formou diskuse i praktických cvičení si tak studenti upevňují a prohlubují znalosti získané na přednášce, nedílnou součástí kursu je i osvojení základní lingvistické terminologie.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Základní informace o jazycích a jejich užívání a o práci s jazykovým materiálem.

U tohoto předmětu je možný opakovaný zápis předmětu podle čl. 9 Pravidel pro organizaci studia na FF UK v Praze, která byla schválena AS FF UK v Praze dne 13. 5. 2010 a AS UK v Praze dne 28. 5. 2010 s účinností od prvního dne akademického roku 2010/2011.

Na základě ustanovení ředitelky ÚJKN je u tohoto kurzu počet termínů ve zkouškových obdobích po letním semestru, která nenásledují bezprostředně po ukončení kurzu, dva. Jeden před letními prázdninami a jeden v září.