Charles Explorer logo
🇨🇿

Kultura českých neslyšících

Předmět na Filozofická fakulta |
ACN100119

Sylabus

Předmět se zaměřuje na základní problémy kulturní a jazykové komunity českých neslyšících v blocích věnovaných zejm. těmto okruhům: Pohledy na hluchotu (medicínský, sociální, kulturně-lingvistický) a jejich vliv na život N/neslyšících. Menšiny vs. většina - obecně a ve vztahu k N/neslyšícím. Komunita/komunita neslyšících a její význam. Čeští Neslyšící vs. Neslyšící v zahraničí.  Vztahy lidí se sluchovým postižením v komunitě a mimo komunitu Neslyšících. Deafhood, audismus a další související terminologie. Významné osobnosti neslyšících u nás i v zahraničí.  Zaměstnání neslyšících v minulosti a v současnosti. Organizace N/neslyšících/lidí se SP - u nás i v zahraničí. Mezinárodní znakový systém. Subkomunity Neslyšících. Specifické projevy kultury neslyšících. Kompenzační pomůcky a služby. Legislativa. 

Součástí semináře budou i přednášky pozvaných hostů, exkurze a účast na přednáškách a akcích N/neslyšících pořádaných různými organizacemi.

Anotace

Kultura Neslyšících: základní orientace v problematice, různé úhly pohledu, vybraná specifika.