Charles Explorer logo
🇬🇧

Academic Texts and Academic Style

Class at Faculty of Arts |
ACN100120

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

V semináři se studenti seznámí se základními charakteristikami odborného stylu a odborného textu. Seminář je zaměřen na získání znalostí a praktických dovedností potřebných k samostatnému psaní odborných textů. Pozornost je věnována především kompozici a stylizaci odborného textu (anotace, resumé, titulky, odstavce, kapitoly, koherence a koheze textu atd.), obsahu, formě a struktuře bibliografické citace. Pozornost se soustředí také  na stavbu textových rovin "vyšších" (např. textová kompozice, horizontální a vertikální členění textu, tematická kompozice), na specifika grafiky odborného textu (možnosti textového editoru word), na ztvárňování  jeho subjektů apod. Důraz přitom bude kladen na vztah výrazových prostředků k utváření smyslu odborného textu. Pozornost je věnována též vyhledávání informačních zdrojů a jejich správnému citování a struktuře bibliografického údaje dle vyžadované aktuální citační normy. Cílem semináře je položit základy pro potenciální začlenění budoucích absolventů oboru do vědecké komunity prostřednictvím psaní a publikování vlastních odborných textů. V praktické rovině kurz zahrnuje jak analýzu odborných projevů (při výuce se analyzují dosud obhájené bakalářské práce zejména oboru CNES),  tak tvorbu vlastních textů a jejich následný rozbor, a to v žánrové pestrosti odborného diskurzu (od krátkých parafrází odborných studií přes tvorbu abstraktů a résumé po výstavbu odborných studií).  Součástí kurzu je exkurze do Národní knihovny a Knihovny Jana Palacha.

1. Informační zdroje (se zaměřením na elektronické IZ)

2. Zásady čtení odborného textu, vedení dokumentace

3. Typologie odborných stylů (s důrazem na rozdíly v anglosaském a českém prostředí)

4. Charakteristické rysy odborného stylu a jeho vybrané žánry (anotace, abstrakt, resumé, recenze, odborná stať atd.)

5. Kanonické části odborné stati (model IMRAD a další)

6. Zásady publikační etiky - citace, parafráze, plagiát

7. Platná bibliografická norma a používání citačního softwaru

8. Editace textu, typografické zásady

9. Hlavní zásady ústního projevu (prezentace)

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Kurz je orientovaný prakticky, zaměřuje se na specifika odborného stylu, vlastnosti odborných komunikátů a proces jejich tvorby.

U tohoto předmětu je možný opakovaný zápis předmětu podle čl. 9 Pravidel pro organizaci studia na FF UK v Praze, která byla schválena AS FF UK v Praze dne 13. 5. 2010 a AS UK v Praze dne 28. 5. 2010 s účinností od prvního dne akademického roku 2010/2011.