Charles Explorer logo
🇨🇿

Odborný text a odborný styl

Předmět na Filozofická fakulta |
ACN100120

Sylabus

V semináři se studenti seznámí se základními charakteristikami odborného stylu a odborného textu. Seminář je zaměřen na získání znalostí a praktických dovedností potřebných k samostatnému psaní odborných textů. Pozornost je věnována především kompozici a stylizaci odborného textu (anotace, resumé, titulky, odstavce, kapitoly, koherence a koheze textu atd.), obsahu, formě a struktuře bibliografické citace. Pozornost se soustředí také  na stavbu textových rovin "vyšších" (např. textová kompozice, horizontální a vertikální členění textu, tematická kompozice), na specifika grafiky odborného textu (možnosti textového editoru word), na ztvárňování  jeho subjektů apod. Důraz přitom bude kladen na vztah výrazových prostředků k utváření smyslu odborného textu. Pozornost je věnována též vyhledávání informačních zdrojů a jejich správnému citování a struktuře bibliografického údaje dle vyžadované aktuální citační normy. Cílem semináře je položit základy pro potenciální začlenění budoucích absolventů oboru do vědecké komunity prostřednictvím psaní a publikování vlastních odborných textů. V praktické rovině kurz zahrnuje jak analýzu odborných projevů (při výuce se analyzují dosud obhájené bakalářské práce zejména oboru CNES),  tak tvorbu vlastních textů a jejich následný rozbor, a to v žánrové pestrosti odborného diskurzu (od krátkých parafrází odborných studií přes tvorbu abstraktů a résumé po výstavbu odborných studií).  Součástí kurzu je exkurze do Národní knihovny a Knihovny Jana Palacha.

1. Informační zdroje (se zaměřením na elektronické IZ)

2. Zásady čtení odborného textu, vedení dokumentace

3. Typologie odborných stylů (s důrazem na rozdíly v anglosaském a českém prostředí)

4. Charakteristické rysy odborného stylu a jeho vybrané žánry (anotace, abstrakt, resumé, recenze, odborná stať atd.)

5. Kanonické části odborné stati (model IMRAD a další)

6. Zásady publikační etiky - citace, parafráze, plagiát

7. Platná bibliografická norma a používání citačního softwaru

8. Editace textu, typografické zásady

9. Hlavní zásady ústního projevu (prezentace)

Anotace

Kurz je orientovaný prakticky, zaměřuje se na specifika odborného stylu, vlastnosti odborných komunikátů a proces jejich tvorby.

U tohoto předmětu je možný opakovaný zápis předmětu podle čl. 9 Pravidel pro organizaci studia na FF UK v Praze, která byla schválena AS FF UK v Praze dne 13. 5. 2010 a AS UK v Praze dne 28. 5. 2010 s účinností od prvního dne akademického roku 2010/2011.