Charles Explorer logo
🇬🇧

Techniques and Methods of Philological Work

Class at Faculty of Arts |
ACN100121

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Náplň semináře budou tvořit tyto aktivity: výběr a definice problému, který vyžaduje výzkum; stanovení hypotéz; přehled výzkumných metod; vytvoření designu výzkumu a jeho veřejná prezentace; realizace výzkumu; vyhodnocení dat; zpráva o průběhu výzkumu a jeho výsledcích.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Kurz je orientován prakticky. Studenti se seznámí s výzkumnými metodami, které se používají ve společenskovědních oborech, a realizují svůj vlastní výzkum zaměřený na vybraný problém z oboru jejich studia.

U tohoto předmětu je možný opakovaný zápis předmětu podle čl. 9 Pravidel pro organizaci studia na FF UK v Praze, která byla schválena AS FF UK v Praze dne 13. 5. 2010 a AS UK v Praze dne 28. 5. 2010 s účinností od prvního dne akademického roku 2010/2011.