Charles Explorer logo
🇬🇧

Introduction to Psycholinguistics

Class at Faculty of Arts |
ACN100122

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

1. Osvojování jazyka - předjazykové stadium, první slova 2.

Osvojování jazyka - od 2. narozenin dále 3. Předpoklady pro jazyk, vrozenost jazyka, kritické období pro osvojení prvního jazyka 4.

Mentální slovník, porozumění řeči 5. Produkce řeči, čtení, jazykové a řečové poruchy 6.

Bilingvismus, osvojování druhého jazyka 7. Jazyková relativita - vztah jazyka a myšlení (pouze 45 minut)

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Přednáška poskytuje základní přehled aktuálních výzkumných oblastí psycholingvistiky. Studenti získají představu o to, co se v psycholingvistice zkoumá a jaké metody se k tomuto výzkumu užívají.

U tohoto předmětu je možný opakovaný zápis předmětu podle čl. 9 Pravidel pro organizaci studia na FF UK v Praze, která byla schválena AS FF UK v Praze dne 13. 5. 2010 a AS UK v Praze dne 28. 5. 2010 s účinností od prvního dne akademického roku 2010/2011.