Charles Explorer logo
🇬🇧

Introduction to the Sign Language Linguistics

Class at Faculty of Arts |
ACN100124

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Kurs podává vhled do strukturních a funkčních specifik přirozeného jazyka českých neslyšících, českého znakového jazyka, a znakových jazyků obecně. Výklad vychází z rozlišení verbální a neverbální komunikace, znakových systémů a přirozených jazyků (znakový jazyk jako přirozený jazyk), podává charakteristiku znakových jazyků jako jazyků vizuálně motorických a přehled základních strukturních a funkčních rozdílů mezi jazyky znakovými a jazyky mluvenými.

Podána je historie výzkumu znakových jazyků ve světě a v ČR (a v souvislosti s tím i potřebné informace o metodách výzkumu znakových jazyků, zvl. o sběru jazykových dat).

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Základní informace o vizuálněmotorických jazycích a o jejich výzkumu.

U tohoto předmětu je možný opakovaný zápis předmětu podle čl. 9 Pravidel pro organizaci studia na FF UK v Praze, která byla schválena AS FF UK v Praze dne 13. 5. 2010 a AS UK v Praze dne 28. 5. 2010 s účinností od prvního dne akademického roku 2010/2011.