Charles Explorer logo
🇬🇧

Sign Languages Grammar

Class at Faculty of Arts |
ACN100130

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Na obecně podané výklady o gramatice (a jejích různých pojetích) navazují informace o charakteristických strukturních rysech gramatiky českého znakového jazyka v blocích věnovaných okruhům lineárnost vs. simultánnost, manuální a nemanuální ve znakových jazycích (ve vztahu k verbálnímu a neverbálnímu v komunikaci), výpověď ve znakovém jazyce (a znakosled), zájmena + jiné typy tzv. zástupek v znakovém jazyce a jejich funkce v konstrukci výpovědních celků, povaha a funkce klasifikátorů, povaha a funkce specifikátorů velikosti a tvaru, otázky a zápor, kategorie sloves znakového jazyka, typy sloves a jejich flexe, vyjadřování času, pluralizace.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Charakteristické strukturní rysy gramatiky ČZJ.

U tohoto předmětu je možný opakovaný zápis předmětu podle čl. 9 Pravidel pro organizaci studia na FF UK v Praze, která byla schválena AS FF UK v Praze dne 13. 5. 2010 a AS UK v Praze dne 28. 5. 2010 s účinností od prvního dne akademického roku 2010/2011.