Charles Explorer logo
🇬🇧

Czech Sign Language 5

Class at Faculty of Arts |
ACN100149

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

V semináři jsou prohlubovány znalosti studentů o komunikaci Neslyšících a o českém znakovém jazyce. V návaznosti na výuku předchozích semestrů jsou rozvíjeny produkční a percepční schopnosti studentů, kteří jsou schopni se souvisle vyjadřovat v českém znakovém jazyce v delších promluvách a porozumět delšímu projevu v českém znakovém jazyce. Důraz je kladen na zlepšování komunikačních dovedností v přímém kontaktu s neslyšícími mluvčími.  

Výuka bude probíhat přímo v českém znakovém jazyce (bez výchozího nebo zprostředkujícího českého jazyka). Projev každého studenta v českém znakovém jazyce bude min. jedenkrát za semestr zaznamenán a následně analyzován.  

Při práci v semináři je pozornost průběžně zaměřena na dva základní okruhy (v nichž jsou zároveň upevňovány a prohlubovány dosud nabyté dovednosti a znalosti):

Jazykové a komunikační jevy: a)       nemanuální prostředky b)       simultánní konstrukce c)       perspektiva pozorovatele x perspektiva účastníka d)       střídání rolí e)       predikátové klasifikátory f)        výstavba souvislého textu

Slovní zásoba/tematické okruhy: a)         Filmy (typy filmu, stručné vyprávění o filmu, kino x TV x DVD…) b)         Praha a ostatní města v ČR (popis města a jejich příběhy…) c)         Dobré a špatné životní zážitky d)         Pohádky (tradiční pohádky, stručné vyprávění o svém oblíbené pohádky) e)         Slovní zásoba z oblasti - informatiky, zeměpis a přírodopis  

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Předmět Český znakový jazyk 5 přímo navazuje na předmět Český znakový jazyk 4; na předmět Český znakový jazyk V dále navazuje předmět Český znakový 6. Cílem celého šestisemestrálního semináře je dosažení jazykových kompetencí studentů odpovídajících přibližně úrovni B1 dle SERRJ.

U tohoto předmětu je možný opakovaný zápis předmětu podle čl. 9 Pravidel pro organizaci studia na FF UK v Praze, která byla schválena AS FF UK v Praze dne 13. 5. 2010 a AS UK v Praze dne 28. 5. 2010 s účinností od prvního dne akademického roku 2010/2011.