Charles Explorer logo
🇬🇧

Bachelor's Seminar

Class at Faculty of Arts |
ACN100214

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Seminář má pomoci studentům aktuálně zpracovávajícím bakalářské práce - pozornost je v něm věnována jejich individuálním potřebám při psaní, jednak formou individuálních konzultací, jednak formou seminární, aby se naučili své výzkumné téma představit a aby prostřednictvím diskuse s ostatními získali (a dokázali poskytnout) zpětnou vazbu.

Program vychází z potřeb studentů aktuálně píšících bakalářské práce, bývá tak pokaždé upřesňován podle počtu přihlášených i podle zaměření a stadia pokročilosti jejich prací.

Seminář probíhá ve dvou základních liniích: střídá se dvojí typ setkání - hromadné a individuální: 1/ Formou powerpointových prezentací účastníci postupně představují projekt práce a dosavadní výsledky; v diskusi s ostatními pak získávají zpětnou vazbu; k vystoupení je přizván vedoucí práce. 2/ Každý účastník absolvuje individuální konzultaci s vedoucí semináře, poté co jí (a současně i vedoucímu práce) pošle návrh obsahu práce a jednu její část.

Kromě toho studenti plní úkoly související s prací (tvorba obsahu, stručného shrnutí ap.) a posílají ke konzultaci. Podle situace mohou být závěrečné semináře věnovány přípravě na obhajobu. Na začátku kurzu bývá přizván některý úspěšný absolvent s prezentací své již obhájené práce.

V případě potřeby může být výuka adaptována do distanční podoby. Kontakt vyučující se studenty v tom případě probíhá prostřednictvím e-mailů (posílání úkolů podle harmonogramu + zpětná vazba) a několika videokonferencí na platformě Zoom (podle počtu studentů), kde účastníci představí své projekty formou powerpointových prezentací.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Seminář teoreticky i prakticky sleduje proces psaní bakalářské práce (fáze psaní, kompetence nutné k úspěšnému zpracování a obhájení, formální a obsahová stránka práce apod.).

Obecný dodatek k povinné účasti na výuce v LS 2021/2022: Výuka bude probíhat v souladu s aktuálně platnými protiepidemickými opatřeními. Jsme přesvědčeni, že všichni studenti chápou, že je jejich osobní účast na výuce a aktivita v každém z předmětů důležitá, a udělají vše pro to, aby se do výuky co nejvíce a co nejaktivněji zapojili. Pokud by nastala situace, že by se student z vážných důvodů (nemoc, karanténa, izolace apod.) nemohl (prezenční/distanční) výuky zúčastnit, je nutné, aby se neprodleně spojil s vyučujícím a domluvil se s ním na náhradním či alternativním způsobu práce, aby co nejlépe naplnil obsah a cíle výuky a zodpovědně se připravil na závěrečnou atestaci.

Study programmes