Charles Explorer logo
🇬🇧

Introduction to Linguistics

Class at Faculty of Arts |
ACN100300

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Předmět uvádí do studia jazyka a poskytuje přehled o hlavních jazykovědných přístupech, disciplínách a tématech, s důrazem na rozlišení základních jazykových rovin a jednotek. S východiskem v sémiotice a s ohledem na tři dimenze (jazykového) znaku je vyložena podstata tří základních přístupů k jazyku - strukturního, kognitivního a komunikačního - i různých jejich kombinací a průniků, ať už jde o lingvistiku „vnitřní“, nebo „vnější“. Studenti by si měli (v koordinaci s dalšími úvodními lingvistickými předměty, zejm. Bohemistická propedeutika) osvojit základní lingvistickou terminologii a získat zkušenost s četbou jazykovědných textů. Pozornost je věnována především těmto okruhům:

1. Člověk - homo semioticus. Sémiotika, znak a jeho pojetí. Typy znaků a jejich realizace v přirozených jazycích (mluvených a znakových) a jiných znakových systémech. Vlastnosti přirozeného jazyka. Jazyky mluvené a jazyky znakové.

2. Člověk - homo communicans. Komunikace, její složky a její typy. Komunikační akt. Verbální a neverbální komunikace. Slovo, gesto, znak. Psanost a mluvenost. Pragmalingvistika.

3. Jazyk, řeč, mluva. Jazykový systém. Struktura a funkce. Funkce jazyka a řeči.

4. Stavba jazyka: forma a obsah / výraz a význam v jazyce, jazykové plány a roviny, jazykové jednotky, jazykové vztahy. Fonologický, gramatický a lexikální systém jazyka. Základy morfematiky (morfematická stavba slova), morfologie (slovní druhy, morfologické kategorie), syntaxe (syntaktické vztahy, větné členy, valence), lexikologie a slovotvorby

5. Jazyk a myšlení (kognice), jazyk a kultura. Kognitivní a kulturní lingvistika. Jazykový obraz světa. Pojmová metafora a metonymie. Kategorizace, stereotyp.

6. Jazyk a společnost - sociolingvistika.

7. Lingvistika a filologie. Pozice lingvistiky mezi ostatními vědami. Příbuzné disciplíny. Mezioborové vztahy. Transdisciplinarita.

8. Klasifikace jazyků - jazyková typologie, jazykový zeměpis. V případě distanční výuky - komunikace prostřednictvím mailů, platformy Moodle a Zoomu (přednášky on-line, texty ke studiu, úkoly).

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Předmět uvádí do studia jazyka a poskytuje přehled o základních jazykovědných přístupech, disciplínách a tématech. Vede k porozumění stavbě jazyka (roviny, jednotky, kategorie), jeho komunikačním potencím, provázanosti jazyka s myšlenkovými procesy i fungováním ve společnosti. Napománá k osvojení základní lingvistické terminologie a získání zkušenosti s četbou jazykovědných textů.

V případě distanční výuky by byla přednáška vedena prostřednictvím platformy Moodle (přednášky, texty ke studiu, úkoly) a hromadných mailů.

Study programmes