Charles Explorer logo
🇬🇧

Introduction to sign language linguistics

Class at Faculty of Arts |
ACN100301

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Předmět seznámí studenty se specifickými rysy struktury a užívání znakových jazyků (i ve srovnání s jazyky mluvenými) a se základními poznatky světové i české lingvistiky znakových jazyků (v opoře o zmapování jejího vývoje). Výklad základních strukturních a funkčních specifik přirozených jazyků neslyšících komunit (znakových jazyků) je opřen o rozlišení verbální x neverbální komunikace, přirozených jazyků X znakových systémů; se zřetelem k tomu je podána charakteristika znakových jazyků jako jazyků vizuálně motorických a přehled základních shod a rozdílů mezi jazyky znakovými a jazyky mluvenými (z hlediska strukturně lingvistického, sociolingvistického a psycholingvistického).

Poznatky (získávané i studiem povinné literatury) jsou průběžně usouvztažňovány s historií výzkumu znakových jazyků ve světě a v České republice.  Základní tematické okruhy (probírané i v překryvech, ne nutně v tomto pořadí a ne nutně stejně detailně): Verbální a neverbální komunikace, Mluvené a znakové jazyky, Znakové jazyky vs. znakové/komunikační systémy, Strukturní a funkční shody znakových a mluvených jazyků: hledisko strukturně lingvistické, sociolingvistické, psycholingvistické, Strukturní a funkční rozdíly mluvených a znakových jazyků, zvl. modalita jazyka, simultánnost, prostorovost, ikoničnost, Historie výzkumu znakových jazyků ve světě a v ČR, Akcenty současné lingvistiky znakových jazyků a její dominující témata (v opoře o aktuálně rozvíjené přístupy k jazyku, zvl. o přístup strukturní, komunikační a kognitivní).

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Předmět seznámí studenty se specifickými rysy znakových jazyků, se základními principy jejich užívání a se základními vývojovými etapami zahraniční i české lingvistiky znakových jazyků.