Charles Explorer logo
🇬🇧

Education and Deaf Students 2

Class at Faculty of Arts |
ACN100306

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Během semináře by studující měli, na základě kritické práce s informacemi (včetně textů legislativní povahy), získat komplexní systémový - a zároveň relativně detailní - přehled o současné podobě vzdělávání Neslyšících. Poznatky o domácí situaci jsou usouvztažněny s širším kontextem mezinárodním; do převažujícího synchronního úhlu pohledu je včleněna i perspektiva diachronní. Součástí předmětu jsou exkurze do dvou ze čtyř pražských škol pro sluchově postižené a jejich následná reflexe: (1) Střední škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené Výmolova ul., Praha-Radlice, (2) Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené Holečkova ul., Praha, (3) Gymnázium, Střední odborná škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Praha 2, Ječná ul., (4) Bilingvální mateřská škola Pipan, Praha (+ další aktivity v budově v Hábově ul.). Základní tematické okruhy (okruhy se vzájemně prolínají a přímo navazují na poznatky a zkušenosti z exkurzí) - školy hlavního vzdělávacího proudu, školy pro sluchově postižené: předškolní - základní - sekundární - terciální vzdělávání - integrace, inkluze - raná péče - poradenské služby ve školství, speciálně pedagogická centra - internáty, domovy mládeže - kvalifikace pedagogů, neslyšící pedagogové - rámcové vzdělávací programy, školní vzdělávací programy - maturitní zkouška, jednotná přijímací zkouška na maturitní obory vzdělávání, jednotná závěrečná zkouška ve středních školách… - EKOV při ASNEP, AP3SP... - česká „školská“ legislativa - mezinárodní „školská“ legislativa - historie vzdělávání neslyšících u nás (v kontextu historie vzdělávání neslyšících v zahraničí) - současné vzdělávání neslyšících ve vybraných zemích - porovnání se situací u nás Tento předmět přímo navazuje předmět Vzdělávání a neslyšící 1, jehož součástí jsou exkurze do dvou ze čtyř pražských škol pro sluchově postižené, jejich následná reflexe a propojení postřehů z exkurzí se znalostmi z tematických okruhů společných pro oba tyto předměty.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Komplexní systémový - a zároveň relativně detailní - přehled o současné podobě vzdělávání Neslyšících. Poznatky o domácí situaci jsou ukotveny v širším kontextu mezinárodním; do synchronního úhlu pohledu je včleněna také perspektiva diachronní.