Charles Explorer logo
🇬🇧

Czech Linguistic Propaedeutics 2

Class at Faculty of Arts |
ACN100312

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Předmět je provázán s Bohemistickou propedeutiku 1. V této spojitosti by měl poskytnout základní vhled do české lexikologie (lexikální systém a lexikální jednotky; význam a jeho studium; frazeologie; slovní zásoba - spisovnost a nespisovnost, expresivita a stylová platnost; základní poučení o onomastice a onymickém významu) a slovotvorby (principy tvoření slov v češtině, základní slovotvorné kategorie) a nauky o textu a stylu (výstavba textů různých funkčních stylů a žánrů). V seminární části by měl předmět (kromě praktických cvičení a rozborů lexikologických, slovotvorných a stylistických) kultivovat práci s odborným textem a vlastní jazykovědné uvažování (referáty, četba zadaných lingvistických statí a rozprava o nich, sledování současné jazykové situace). Studenti si osvojí práci se základními slovníky češtiny (výkladovými, onomaziologickými, frazeologickými aj.).

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Základní vhled do české lexikologie (lexikální systém a lexikální jednotky; význam a jeho studium; frazeologie; slovní zásoba - spisovnost a nespisovnost, expresivita a stylová platnost; základní poučení o onomastice a onymickém významu) a slovotvorby (principy tvoření slov v češtině, základní slovotvorné kategorie) a nauky o textu a stylu (výstavba textů různých funkčních stylů a žánrů).