Charles Explorer logo
🇬🇧

Bachelor's seminar

Class at Faculty of Arts |
ACN100319

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Program vychází z potřeb studentů aktuálně píšících bakalářské práce, bývá tak pokaždé upřesňován podle počtu přihlášených i podle zaměření a stadia pokročilosti jejich prací.

Seminář probíhá ve dvou základních liniích: střídá se dvojí typ činností - seminární setkávání a individuální domácí práce. 1/ Formou powerpointových prezentací účastníci postupně představují projekt práce a dosavadní výsledky; v diskusi s ostatními pak získávají zpětnou vazbu; k vystoupení je přizván vedoucí práce, příp. konzultant. 2/ Vedle toho studenti plní úkoly související s prací (myšlenková mapa, tvorba obsahu, stručného shrnutí ap.) a posílají ke konzultaci. Podle situace mohou být závěrečné semináře věnovány přípravě na obhajobu. Každý účastník absolvuje individuální konzultaci s vedoucí semináře, poté co jí (a současně i vedoucímu práce) pošle návrh obsahu práce a jednu její část (ta může být nahrazena mailovou komunikací).

Do kurzu bývá přizván některý úspěšný absolvent s prezentací své již obhájené práce. Jedno setkání bývá také věnováno studiu vybraných bakalářských prací oboru a jejich posudkům (referátky).

V případě potřeby může být výuka adaptována do distanční podoby. Kontakt vyučující se studenty v tom případě probíhá prostřednictvím e-mailů (posílání úkolů podle harmonogramu + zpětná vazba) a videokonferencí - účastníci představí své projekty formou powerpointových prezentací.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Seminář má studentům pomoci v procesu psaní bakalářské práce (fáze psaní, kompetence nutné k úspěšnému zpracování a obhájení, formální a obsahová stránka práce, prezentace vznikající práce a debata o ní).

V souladu s Pravidly pro organizaci studia na FF UK (V. úplné znění ze dne 13. 5. 2022) je možno atestaci z tohoto předmětu složit nejpozději do konce akademického roku bezprostředně následujícího po ročníku, ve kterém si student tento předmět zapsal, a to v souladu s harmonogramem příslušného akademického roku.

Study programmes