Charles Explorer logo
🇬🇧

Czech Language Practice V

Class at Faculty of Arts |
ACN103004

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Předmět Doplňková čeština V je pátým předmětem jazykového Modulu 3. Jazykový modul 3 je určen neslyšícím studentům, uživatelům českého znakového jazyka, pro něž je čeština druhým/cizím jazykem. Cílem celého jazykového Modulu 3 (s na sebe navazujícícmi předměty Doplňková čeština I-VI) je dosažení jazykových kompetencí studentů na úrovni B2 dle SERRJ.

V kurzu je pozornost věnována recepci, produkci i interakci. Nadále pokračuje všestranné upevňování a rozvíjení jazykových a komunikačních znalostí a dovedností. Důraz je přesouván na práci s odbornými texty.

Morfologie: Seminář je věnován výkladu a procvičování českých slovesných tvarů. České sloveso je srovnáváno s typy sloves českého znakového jazyka, akcentovány jsou rysy shodné (např. vyjadřování mluvčího, adresáta a osoby neúčastné komunikace) i rysy rozdílné (např. gramatická kategorie času vs. lexikální vyjadřování času). V souvislosti s flexí českého slovesa je zvláštní pozornost věnována jednotlivým gramatickým kategoriím a jejich funkcím (zvl. těm, které český znakový jazyk nemá - např. kategorii slovesného rodu). Studenti se seznámí s formou a funkcí určitých a neurčitých slovesných tvarů, tvarů jednoduchých a složených. Pozornost bude věnována sémantice sloves modálních a speciálně zopakování a rozšíření znalostí o valenci slovesa. V semináři je také průběžně opakována a prohloubena látka z předchozí výuky - především zájmena a číslovky. V souvislosti s morfologií jsou studenti nadále seznamováni s principy českého slovosledu (zvl. s pozicí příklonek).

Syntax: Uvědomování si syntaktických vztahů ve větě; vždy v souvislosti s probíraným a procvičovaným tématem, čteným či produkovaným textem; uvědomování si propojení morfologie a syntaxe (slovní druhy vs. větné členy, valence, slovosled).

Lexikologie: Uvědomování si slovotvorných principů, příbuznosti slov, samostatné rozšiřování si slovní zásoby (synonyma, antonyma); vždy v souvislosti s probíraným a procvičovaným tématem, čteným či produkovaným textem.

Stylistika: Zaměření na styl odborný - základní rysy odborného textu, obsahově významové vztahy v textu, různé typy odborných textů (anotace/resumé/recenze), četba s porozuměním, vlastní produkce textů.

Komunikačními jazyky celého jazykového Modulu 3 (tzv. předmětů Doplňková čeština I-VI) je psaná čeština a český znakový jazyk (v komunikaci face-to-face). Součástí výuky je komunikace via chat. Část výuky probíhá formou e-learningu (on-line či off-line).