Charles Explorer logo
🇬🇧

Foreign Language – English – Exam B2-

Class at Faculty of Arts |
ACN300305

Syllabus

Zkouška se skládá z těchto částí:   1. Písemná část (délka písemné části cca 3 hod. čistého času): a)     četba s porozuměním (60 minut) b)     gramatický test (60 minut) c)     samostatný písemný projev (kompozice) v rozsahu 150 - 200 slov (60 minut)

Z každé části musí studenti získat minimálně 60 % bodů.

Pokud student napíše jednu z částí na méně než 60 %, znamená to, že u zkoušky neuspěl a musí opakovat celou zkoušku znovu. Jednotlivé části zkoušky nemusí být skládány v uvedeném pořadí.

V části a) četba s porozuměním a části b) gramatický test není dovoleno užívání slovníku. V části c) samostatný písemný projev je dovoleno používat tištěné slovníky (ne elektronické).   2. Ústní část: a)     překlad původního odborného textu (délka cca 20 - 30 minut) ze studovaného oboru na základě domácí přípravy (25-30 normostran)

Zkoušející určí při zkoušce studentovi část textu, kterou má přeložit z angličtiny do češtiny nebo českého znakového jazyka (komunikační kanál dle výběru studenta). b)     sumarizace odborného textu a konverzace o přečteném textu

Tato část ústní zkoušky probíhá v psané angličtině formou chatu. Zkoušející klade otázky, student na ně odpovídá.

K ústní části zkoušky postupují jen ti studenti, kteří uspěli u části písemné. Studenti u ní nesmějí používat žádné slovníky. Na každou z těchto podčástí se studenti mohou krátce připravit. Není dovoleno používat slovníky.

Výběr textu: Odborný text v rozsahu 25-30 normostran si student volí sám. Doporučujeme vhodnost textu předem konzultovat se zkoušejícím. Autorem textu musí být rodilý mluvčí, nikoli cizinec, byť i dlouhodobě žijící v anglicky mluvících zemích. Text nesmí být překladem z jiného jazyka a nesmí být přeložen do češtiny. Text může být složen z více pramenů, u fotokopií je třeba přiložit i titulní list publikace se jmény autorů. Ke zkoušce student přinese text čistý, bez pomocných poznámek.

Annotation

Zkouška z angličtiny na úrovni B2- dle CEFR v modifikované podobě pro neslyšící a nedoslýchavé studenty.

Zkouška je určena pro studenty UK v Praze, kteří jsou evidovaní jako studenti se speciálními potřebami v kategorii B1 a B2 dle Dodatku č. 2 k "Pravidlům pro poskytování příspěvku a dotací veřejným vysokým školám MŠMT ze dne 28. 1. 2011.

U tohoto předmětu je možný opakovaný zápis předmětu podle čl. 9 Pravidel pro organizaci studia na FF UK v Praze, která byla schválena AS FF UK v Praze dne 13. 5. 2010 a AS UK v Praze dne 28. 5. 2010 s účinností od prvního dne akademického roku 2010/2011.

Study programmes