Charles Explorer logo
🇬🇧

Foreign Language – English – Exam B1

Class at Faculty of Arts |
ACN300395

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Zkouška se skládá z těchto částí: písemná část (délka písemné části cca 3 hod. čistého času)

1. četba s porozuměním (60 minut)2. gramatický test (60 minut)3. samostatný písemný projev (kompozice) v rozsahu 200 - 250 slov (60 minut) Z každé části musí studenti získat minimálně 60 % bodů. Pokud student napíše jednu z částí na méně než 60 %, znamená to, že u zkoušky neuspěl a musí opakovat celou zkoušku znovu. Jednotlivé části zkoušky nemusí být skládány v uvedeném pořadí. V části 1 (četba s porozuměním) a části 2 (gramatický test) není dovoleno užívání slovníku. V části 3 (samostatný písemný projev) je dovoleno používat tištěné slovníky (ne elektronické).

4. ústní část - Prezentace odborného textu (délka cca 20 - 30 minut; tato část zkoušky probíhá ve stejný den jako písemná část a postupují k ní jen ti studenti, kteří uspěli u části písemné, a studenti u ní nesmějí používat žádné slovníky) U studentů zařazených do kat. B1 probíhá ústni část zkoušky v mluvené angličině a češtině (překlad části odborného textu); u studentů zařazených do kat. 2 probíhá v psané angličtině formou chatu a v českém znakovém jazyce (překlad části odborného textu). Na každou ze třech podčástí se student může krátce připravit. - překlad původního odborného textu ze studovaného oboru do češtiny (zkoušející určí při zkoušce studentovi část textu, který má přeložit z angličtiny do češtiny/českého znakového jazyka),- sumarizace odborného textu,- konverzace o přečteném textu; výběr textu: Odborný text v rozsahu 30 normostran si student volí sám. Doporučujeme vhodnost textu předem konzultovat se zkoušejícím. Autorem textu musí být rodilý mluvčí, nikoli cizinec, byť i dlouhodobě žijící v anglicky mluvících zemích. Text nesmí být překladem z jiného jazyka a nesmí být přeložen do češtiny. Text může být složen z více pramenů, u fotokopií je třeba přiložit i titulní list publikace se jmény autorů. U zkoušky text student přeloží zkoušejícímu, a to čistý, bez pomocných poznámek.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Zkouška z angličtiny na úrovni B1 dle CEFR v modifikované podobě pro neslyšící a nedoslýchavé studenty. Zkouška je určena pro studenty UK v Praze evidované jako studenti se speciálními potřebami v kat. B1 a B2.

U tohoto předmětu je možný opakovaný zápis předmětu podle čl. 9 Pravidel pro organizaci studia na FF UK v Praze, která byla schválena AS FF UK v Praze dne 13. 5. 2010 a AS UK v Praze dne 28. 5. 2010 s účinností od prvního dne akademického roku 2010/2011.

Study programmes