Charles Explorer logo
🇬🇧

PVS/VS Bachelor's seminar

Class at Faculty of Arts |
ACN300508

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Program vychází z potřeb studentů aktuálně píšících bakalářské práce, bývá tak pokaždé upřesňován podle počtu přihlášených i podle zaměření a stadia pokročilosti jejich prací.

Seminář probíhá ve dvou základních liniích: střídá se dvojí typ setkání - hromadné a individuální. 1/ Formou powerpointových prezentací účastníci postupně představují projekt práce a dosavadní výsledky; v diskusi s ostatními pak získávají zpětnou vazbu; k vystoupení je přizván vedoucí práce.2/ Každý účastník pošle vedoucí semináře návrh obsahu práce a jednu její část.

Kromě toho studenti plní úkoly související s prací (myšlenková mapa, tvorba obsahu, stručného shrnutí ap.) a posílají ke konzultaci. Podle situace mohou být závěrečné semináře věnovány přípravě na obhajobu.

Na začátku kurzu bývá přizván některý úspěšný absolvent s prezentací své již obhájené práce.

V případě potřeby může být výuka adaptována do distanční podoby. Kontakt vyučující se studenty v tom případě probíhá prostřednictvím e-mailů (posílání úkolů podle harmonogramu + zpětná vazba) a několika videokonferencí na platformě Zoom (podle počtu studentů), kde účastníci představí své projekty formou powerpointových prezentací.    

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Seminář má studentům pomoci v procesu psaní bakalářské práce (fáze psaní, kompetence nutné k úspěšnému zpracování a obhájení, formální a obsahová stránka práce, prezentace vznikající práce a debata o ní).

V souladu s Pravidly pro organizaci studia na FF UK (V. úplné znění ze dne 13. 5. 2022) je možno atestaci z tohoto předmětu složit nejpozději do konce akademického roku bezprostředně následujícího po ročníku, ve kterém si student tento předmět zapsal, a to v souladu s harmonogramem příslušného akademického roku.

Study programmes