Charles Explorer logo
🇬🇧

Master's Thesis Seminar

Class at Faculty of Arts |
ACN500555

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Program semináře vychází z potřeb studentů aktuálně směřujících k zadání diplomové práce, bývá tak pokaždé upřesňován podle počtu přihlášených i zaměření budoucích prací.

Seminář probíhá ve dvou liniích. Střídá se dvojí typ setkání – hromadné a individuální: 1) Prostřednictvím diskusí i samostaného studia studenti směřují ke konečnému stanovení tématu budoucí diplomové práce a volbě vhodné metodologie, zdrojů apod. Formou powerpointových prezentací studenti představují zamýšlenou podobu práce ostatním a získávají od nich zpětnou vazbu. Na semináře jsou zváni potenciální vedoucí diplomových prací a také úspěšní absolventi, kteří referují o zkušenostech s procesem zrání tématu a vzniku práce. Studenti plní postupně úkoly související s vymezením tématu práce (rešerše zdrojů, stanovení metodologie, formulace zadání do SIS) a posílají ke konzultaci (vedoucí semináře a poté i zamýšlenému vedoucímu práce).  2) Každý účastník absolvuje individuální konzultaci jak s vedoucí semináře, tak se zamýšleným vedoucím (popř. konzultantem) budoucí diplomové práce, poté co jim zašle navrhovanou podobu projektu diplomové práce.

V případě potřeby může být výuka adaptována do distanční podoby. Kontakt vyučující se studenty pak probíhá prostřednictvím e-mailů (posílání úkolů podle harmonogramu + zpětná vazba) a několika videokonferencí na platformě Zoom (podle počtu studentů), kde účastníci představí své zamýšlené projekty formou powerpointových prezentací.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Seminář pomáhá účastníkům v procesu postupného vymezování tématu diplomové práce, včetně formulace cíle, volby vhodné metodologie, odborné literatury, výzkumného materiálu apod., a směřuje k jejímu konečnému zadání.

V souladu s Pravidly pro organizaci studia na FF UK (V. úplné znění ze dne 13. 5. 2022) je možno atestaci z tohoto předmětu složit nejpozději do konce akademického roku bezprostředně následujícího po ročníku, ve kterém si student tento předmět zapsal, a to v souladu s harmonogramem příslušného akademického roku.

Study programmes